Các cảnh lớp học của trường toa của nghiên cứu nước ngoài quốc tế được giới thiệu dưới hình thức một bộ sưu tập.