Trường của chúng tôi có sáu khóa học:
Khóa học chuẩn bị/thông thường/khóa học ngắn hạn/khóa học hè/khóa học nghe đặc biệt/bài học riêng
Có bốn lần một năm khi bạn có thể nhập vào khóa học. Tùy thuộc vào thời gian ghi danh, thời gian khóa học và học phí sẽ khác nhau, vì vậy bạn có thể chọn theo kế hoạch học tập của mình.