Bạn đã chọn nó.
Tôi sẽ không bao giờ lãng phí một bước quan trọng trong cuộc sống của tôi như là một nghiên cứu “ở nước ngoài.”
Chúng tôi sẽ bảo vệ bạn từ Nhật bản cho đến khi bạn là một người xem của thế giới.
Tôi sẽ đưa nó lên.