Toa có một loạt các lứa tuổi và kinh nghiệm, và có nhiều loại khác nhau của giảng viên và nhân viên. Những gì chúng ta đều có chung là tất cả chúng ta nghĩ và hành động khó khăn về học sinh của chúng tôi tất cả các thời gian. Tôi rất vui vì tôi đã đến toa cho sinh viên quốc tế! Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra các trường mà sẽ làm cho người ta nghĩ rằng Tôi mong muốn gặp anh.