Khi bạn tìm hiểu điều gì đó, bạn có thể vui chơi, cũng như những điều đau đớn và khó khăn. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục học tập, bạn sẽ luôn nhận được kết quả. Nó là hạnh phúc cho tôi để có thể hỗ trợ sinh viên tiếp tục học. Tôi đang chờ đợi bạn ở Nhật bản.