Khi tôi đến Nhật bản, tôi đã đầy lo lắng. Nhật bản là một nơi tôi không biết rõ, và tôi đã không hiểu được ngôn ngữ mà nhiều, và tôi đã ở một mất mát. Tuy nhiên, người Nhật đã loại với tôi và dạy tôi nhiều điều về cuộc sống không chỉ ở Nhật bản mà còn ở Nhật bản. Từ ngày tôi đến Nhật bản, các giáo viên cho thấy tôi xung quanh siêu thị, thực hiện một passmo, đã giúp tôi với tất cả các thủ tục nhập cư, và chăm sóc tôi theo nhiều cách bởi vì nó đã thực sự mỏng. Trong chưa đầy một tuần, tôi làm cho bạn bè từ các quốc gia khác nhau, và nếu tôi có thời gian, tôi thích so sánh kỹ năng nấu ăn của tôi rất nhiều. Khi tôi nghĩ về nó bây giờ, suy nghĩ đầu tiên của tôi là quá nhiều.