Mỗi và mỗi một trong số chúng tôi đã có thể trải nghiệm yukata. Đó là thời gian tốt để có một thời gian tốt ở trường. Các giáo viên đã rất mệt mỏi, quá.

yucata01
yucata02
yucata03