Thông báo về các ứng viên thành công trong bài kiểm tra năng lực Nhật bản đầu tiên trong 2016! Xin chúc mừng đến tất cả các ứng viên thành công! Hãy làm tốt nhất của chúng tôi để nhằm mục đích cho N1 trong kỳ thi thứ hai trong tháng mười hai. Có một lớp học đặc biệt cho các bài kiểm tra khả năng, vì vậy chúng ta hãy chăm sóc cơ hội này!

nihongotest201601nihongotest201602

17