Tôi là Marshadiniti. Tôi đến Nhật bản cuối tháng mười. Cuộc sống ở Nhật là niềm vui, nhưng vì tôi là một sinh viên quốc tế, có rất nhiều điều khó khăn khi tôi sống ở Nhật bản. Cho đến nay, điều Ấn tượng nhất là các quy tắc ở Nhật bản rất nghiêm ngặt. Ngay cả khi tôi đang ở trường, giáo viên của tôi dạy các quy tắc trường học và các quy tắc của Nhật bản mỗi ngày. Nếu bạn nhận được một công việc ở Nhật bản trong tương lai, bạn phải tuân theo các quy tắc của công ty. Học tập Nhật bản là khó, nhưng tôi muốn học tập chăm chỉ ở trường và có thể nói nhiều hơn nữa. Ngay cả khi tôi đang ở trường, giáo viên của tôi dạy các quy tắc trường học và các quy tắc của Nhật bản mỗi ngày. Nếu bạn nhận được một công việc ở Nhật bản trong tương lai, bạn phải tuân theo các quy tắc của công ty.